Beslutning om revision af Kommuneplan 2025-2037

Horsens Byråd vil med Kommuneplan 2025-2037 foretage en delvis revision af kommuneplanen. Det indebærer, at kommuneplanen vil blive ændret inden for de temaer, der beskrives i denne planstrategi. De øvrige temaer i Kommuneplan 2021-2033 vil blive genvedtaget.

Konkret følges Planstrategi 2023 op af Kommuneplan 2025-2037. Her indarbejdes planstrategiens strategier og mål i relation til fysisk planlægning, og dermed bliver Kommuneplan 2021-2033 revideret og konsekvensrettet med udgangspunkt i planstrategiens strategiske retninger og fokusområder.

Da udviklingen i Horsens Kommune går stærkt, har Byrådet besluttet, at der inden kommuneplanrevisionen skal udarbejdes to tematillæg: 

 • Tematillæg om byudvikling
  • Ændring af retningslinjer for byudvikling og byvækst
  • Beskrivelse af en byudviklingsmodel
  • Udlæg af nye arealer til bolig- og erhvervsformål, samt evt. til offentlige formål
  • Udlæg af nye rammer til lokalplanlægning for både erhverv og boliger
  • Udlæg af/ udvidelse af rammer til offentlige formål
  • Mindre justeringer af eksisterende rammer
  • Konsekvensrettelser af retningslinjer for natur, landbrug, mv.
 • Tematillæg om landsbyer
  • Strategisk planlægning for landsbyer
  • Revision af retningslinjer for værdifulde kulturmiljøer i landsbyerne
  • Justering af landsbyafgrænsningerne
  • Aflysning af enkelte rammer/afgrænsninger

Følgende dele af kommuneplanen revideres:

 • Retningslinjer for hovedtemaerne
  • Skovrejsning
  • Trafik
  • Værdifulde kulturmiljøer
  • VE-anlæg

De afsnit i Kommuneplan 2021-2033, der ikke er nævnt herover, genvedtages med Kommuneplan 2025-2037. Der kan blive foretaget mindre tekniske tilretninger af disse afsnit, i form af rettelser af årstal, henvisninger, stavefejl, o.lign., der ikke ændrer på indholdet i kommuneplanen.