Det politiske ophæng

Planstrategien udstikker de overordnede strategiske retninger for, hvordan Horsens Kommune skal udvikle sig fysisk, inden for rammerne af planloven. Planstrategi 2023 tager udgangspunkt i de elementer af Horsens Byråds politiske og strategiske beslutninger om udvikling af Horsens Kommune, der kan omsættes til fysisk planlægning.

Det drejer sig først og fremmest om byrådets arbejdsgrundlag 2022-2025 ”For et godt liv i et bæredygtigt fællesskab”. Det drejer sig også om de politisk vedtagne politikker og strategier, der på forskellige måder og med forskellige afsæt udpeger retninger og tematikker, der berører den fysiske planlægning.

Arbejdsgrundlaget samt alle politikker og strategier er blevet gennemgået i forhold til, om og hvordan den fysiske planlægning kan understøtte, at de føres ud i livet. Det vurderes, at følgende politikker og strategier kan understøttes af den fysiske planlægning:

 • Fælles arbejdsgrundlag for byrådet 2022-2025
 • Sundhedspolitik 2020 – et aktivt liv i balance
 • Arkitekturpolitik – Rum for mennesker
 • Fritids- og foreningspolitik 2020-2024
 • Bosætningsstrategi 2020-2023
 • Erhvervsstrategi – Fælles om fremtiden
 • Biodiversitetsstrategi 2020 - En rigere natur i Horsens Kommune
 • Udeliv for alle - Friluftsstrategi for Horsens Kommune
 • DK 2020 - Klimaplan 2022-2025
 • Visionsaftale Bevæg dig for livet 2019-2024

Gennemgangen af politikkerne og strategierne viser, at de tre strategiske retninger, der blev sat i Planstrategi 2019, stadig afspejler de politiske beslutninger, også i forhold til de politikker og strategier, der er blevet vedtaget siden 2019. De tre strategiske retninger fastholdes derfor i Planstrategi 2023, og sætter derfor fortsat den overordnede ramme for den fysiske udvikling af Horsens Kommune:

 • En attraktiv kommune at leve og drive virksomhed i
 • En ansvarlig kommune for nutidens og fremtidens generationer
 • En grøn og rekreativ kommune at udfolde sig i

I Planstrategi 2023 er de strategiske retninger udmøntet i ni planprincipper, der mere konkret beskriver, hvordan den fysiske planlægning vil ske i kommune- og lokalplanlægningen. Planstrategien sætter på denne måde en ramme for, hvordan de vedtagne politikker og strategier vil blive omsat til fysik.