Høring og debat

Planstrategi 2023 er vedtaget 

Byrådet 2. behandlede Planstrategi 2023 den 28. februar 2023. Vedtagelsen blev offentligt bekendtgjort den 9. marts 2023.

Offentlig debat om Planstrategi 2023

Planstrategi 2023 var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 31. oktober 2022 til den 2. januar 2023, hvor alle var inviteret til at sende deres idéer, forslag og bemærkninger til planstrategien.

Planstrategi 2023 var i offentlig høring i 9 uger, fra den 31. oktober 2022 til den 2. januar 2023. Planstrategien blev annonceret og offentliggjort på Horsens Kommunes hjemmeside, i Horsens Folkeblad og i Ugeavisen Horsens.

Der indkom i høringsperioden 150 svar til indkaldelsen af ideer og forslag til kommuneplanlægningen. 113 svar handlede om tematillæg for byudvikling, heraf 15 forslag til nye byudviklingsområder, ud over de perspektivområder til potentiel byudvikling, der indgår i planstrategien. 11 svar handlede om tematillæg for landsbyer.

I forhold til selve kommuneplanrevisionen indkom der 22 svar om Trafik, 11 svar om Vedvarende Energi-anlæg, 4 svar om Skovrejsning og 1 svar om Værdifulde Kulturmiljøer.

Derudover indkom der 8 svar, der handler om andre emner, som ikke indgår i kommuneplanarbejdet. Det drejer sig bl.a. om naturpleje, foreningsliv, offentlig service, fjernvarme og legepladser.

Alle input om tematillæg om Byudvikling, tematillæg om Landsbyer og selve kommuneplanrevisionen kommer til at indgå i forbindelse med de respektive planlægninger. Det bemærkes i den sammenhæng, at det dermed ikke er sikkert, at ideerne og forslagene kommer til at indgå i tematillæg og kommuneplanrevision.

De input, der ikke handler om temaerne byudvikling, landsbyplanlægning eller revisionstemaerne, og derfor ikke er input til den aktuelle kommuneplanlægning, er videresendt til relevante afdelinger i Horsens Kommune.

Du kan se et notat, der indeholder resumeer af alle svar samt oversigt over, hvordan de behandles her.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til planstrategien, kan du sende dem til planogby@horsens.dk 

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af Planstrategi 2023 kan påklages.  Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, er det kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Du kan klage via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside https://naevneneshus.dk/. Klageportalen finder ud også på https://www.borger.dk og på https://virk.dk.

Når der klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer.

Du logger på med NEM-​ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune, Plan og By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, planogby@horsens.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 62.