En grøn og rekreativ kommune at udfolde sig i

Naturen og landskaberne er vores fælles arv

Horsens Kommune rummer en perlerække af fantastiske naturområder og spektakulære landskaber. Mange nye borgere og besøgende bliver nemlig positivt overraskede over fjorden, ådalene, søerne og de mange bakkedrag med udsigter over landskabet.

Der er ingen tvivl om, at naturen og landskaberne er en meget stor rekreativ ressource for både borgere og besøgende. Det hører med til at være en attraktiv kommune at leve i og besøge. Her kan man udfolde sig i et aktivt friluftsliv, men også finde ro til fordybelse. Det skaber grundlag for både fysisk og mental sundhed blandt borgerne.

Naturen er også levested for vores vilde dyr og planter. De kræver rum og plads for at kunne overleve og sprede sig – samtidig med, at de giver borgerne noget spændende at opleve i naturen.

Der bliver flere og flere indbyggere i Horsens Kommune. Det er en positiv udvikling, som gerne skal fortsætte. Men flere indbyggere betyder behov for flere arealer til byudvikling, infrastruktur og tekniske anlæg. Det betyder også større efterspørgsel på natur- og rekreative tilbud. Det øgede arealbehov og den større brug presser vores naturområder, og dermed det vilde dyre- og planteliv. Samtidig udfordres landskaberne.

Naturen og landskaberne er vores fælles arv. Dem skal vi passe rigtig godt på, så både nulevende og kommende generationer af både mennesker, dyr og planter får glæde af dem. Der er behov for at skabe bedre balance mellem, hvordan vi bruger naturen og landskaberne – og hvordan vi beskytter dem.

Fokus på de blå og grønne strukturer i planlægningen

De blå og grønne strukturer vægtes lige så højt som byudvikling i den fysiske planlægning. Det skal være med til at sikre, at der både bliver plads til natur og landskaber og til udvikling. Det er forudsætningen for, at Horsens Kommune bliver ved med at være en attraktiv kommune at leve i.

Den fysiske planlægning skal sætte rammerne for de helt store naturoplevelser, som både tiltrækker borgere og turister. Det handler f.eks. om Gudenåen og Horsens Fjord og de mange andre naturattraktioner, der findes i kommunen.

Men det handler også om at skabe de gode rammer for hverdagsnaturen. Det vil sige de grønne oplevelser og tilbud, der ligger tæt på, hvor man bor. Det omfatter også de små grønne oplevelser, man kommer forbi til og fra skole, indkøb og arbejde. Det er de grønne tilbud, der er nemme at bruge i en travl hverdag.

Der skal være gode rammer for både den organiserede og den uorganiserede brug af de grønne områder i kommunen. Den fysiske planlægning skal derfor have fokus på, hvordan der skabes rum for de mange forskellige aktiviteter, der hører til en grøn og rekreativ kommune. Det kunne f.eks. handle om overnatning i det fri, ridning, cykling, vandring, at kigge på fugle – eller opleve skovens dybe, stille ro. Der skal med andre ord skabes plads til både rekreation med og uden lyd.

Og så handler det selvfølgelig om at få skabt god adgang og gode faciliteter, så det er nemt at komme til – og bruge – de grønne tilbud, hvad enten de ligger i det åbne land eller i byerne. Derfor skal der skabes et bedre netværk af stier og parkeringsmuligheder både for cykler og biler.

 

Endelig handler det om god formidling. Det skal være nemt at finde de mange tilbud om rekreation, som Horsens Kommune byder på. Derfor skal der arbejdes for at skabe en digital formidling af de mange aktiviteter og faciliteter. Bedre skiltning i naturen er selvfølgelig også en del af den gode formidling.

En grøn og rekreativ kommune handler ikke kun om den natur, de landskaber og de grønne områder, som vi allerede har. Den fysiske planlægning skal også sikre plads til, at der kan skabes ny natur og nye grønne områder til rekreative oplevelser og udfoldelse. Det kan både ske i det åbne land og i byerne. Derfor skal der være et særligt fokus på, hvordan vi skaber mere natur inde i byerne. Det kan f.eks. være i form af flere grønne tage og facader, men også i form af flere grønne opholdsrum i forbindelse med nye byudviklingsområder.

Umiddelbart forbinder man ikke biodiversitet med den rekreative kommune. Men det hænger sammen. Det handler om at skabe gode levesteder og spredningskorridorer for det vilde dyre- og planteliv, både i byen og i det åbne land. Det vilde dyre- og planteliv er klemt af den store byudvikling, der sker i Horsens Kommune. Derfor skal den fysiske planlægning være med til at sikre de grønne korridorer, der forbinder vores naturområder. Det kan også skabe flere grønne rum og oplevelser for borgerne.

Det vilde dyre- og planteliv udfolder sig også i byerne. Derfor handler det om at bevare de små, grønne oaser i form af træer og beplantninger. Det handler også om at skabe plads til ny vild natur i og omkring byerne. Når der plantes, er det vigtigt at vælge arter, som byder insekter og fugle velkommen. Man kan også invitere naturen ind i byen ved at lade græsset gro i en del af byernes parker og omkring tekniske anlæg som regnvandsbassiner. Eller lade grøftekanter udvikle sig med vilde blomster. Det vil ikke kun være godt for dyr og planter, men også for borgernes trivsel.

Natur og landskaber skal have en central rolle i den fysiske planlægning. Og der skal laves konkrete planer og mål, der beskriver, hvordan Horsens Kommune bliver en grøn og rekreativ kommune med plads til at udfolde sig. For alle.