Bæredygtig udvikling og Lokal Agenda 21

BÆREDYGTIG UDVIKLING OG LOKAL AGENDA 21

I den første halvdel af en valgperiode skal kommunen offentliggøre en strategi, der beskriver, hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede – en Agenda 21-strategi.

Horsens Byråd har valgt at integrere den lokale Agenda 21-strategi i Planstrategi 2023, da de indholdsmæssigt hænger naturligt sammen.

 

Med Planstrategi 2023 vil Byrådet være med til at arbejde inden for følgende indsatsområder:

  • Mindskelse af miljøbelastningen
  • Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
  • Fremme af biologisk mangfoldighed
  • Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde
  • Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Strategiens strategiske retninger skal være med til at sikre, at den fysiske udvikling af Horsens Kommune finder sted på et bæredygtigt grundlag i samarbejde med kommunens borgere, erhvervsliv og foreninger. De strategiske retninger foldes ud i de forskellige fokusområder, der peger på, hvordan vi vil vi arbejde for en bæredygtig udvikling og desuden understøtte FN´s verdensmål som en del af den fysiske planlægning for Horsens Kommune.

Planstrategien understøtter ikke alle 17 verdensmål, men fokuserer på de mål, der hjælper os til at løfte barren i vores faglige indsatser:

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 13: Klimaindsats

Verdensmål 15: Livet på land

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling.

 

FN´s verdensmål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030 blev vedtaget i september 2015. Alle FN´s 193 medlemslande står bag, og aftalen lægger op til, at nationerne hver især udvikler en strategi for, hvordan de vil arbejde med målene. Målene består af 17 konkrete verdensmål og 169 delmål.

Verdensmålene indeholder 17 brede målsætninger, der både forholder sig til sociale, økonomiske og miljømæssige faktorer. De forpligtiger alle FN´s medlemslande til at arbejde for en dagsorden, der anerkender, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Verdensmålene giver retning og er en fælles referenceramme for en global indsats for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Verdensmålene er ikke en værktøjskasse og siger ikke noget om, hvordan vi som kommune skal handle sammen med borgere, erhvervsliv og foreninger, for at fremme en bæredygtig udvikling.