Planprincipper for den fysiske planlægning

Diagram over sammenhæng mellem planprincipperne og de politiske strategier og visioner. Planprincippet "Flere funktioner på samme Sted"

 • Mere byudvikling som byfortætning og byomdannelse for at spare på arealer:
  • Sikre plads til alle nødvendige anvendelser og tilgodese det åbne land, natur og landskab
  • Mindske behovet for at transportere sig i bil, fordi boligerne ligger centralt
  • Mindre udledning af CO2 understøtter opfyldelse af klimamål
 • Udlæg af arealer til offentlig service, når der lægges nye arealer ud til boligformål:
  • Sikre god og nem adgang til skole, daginstitutioner, fritidstilbud fra boligen
  • Mere gang og cykling
  • Mindre udledning af CO2 understøtter opfyldelse af klimamål
 • Planlægge for multifunktionalitet:
  • Plads til klimavand i natur og i landskabet
  • Større rekreativ værdi og godt for biodiversitet
  • Kombinere trafikanlæg og vandparkering

Diagram over sammenhæng mellem planprincipperne og de politiske strategier og visioner. Planprincippet "Bæredygtig mobilitet"

 • Prioritering af gang og cykling:
  • Byudvikling i form af byfortætning og byomdannelse – giver en nemmere hverdag, når man bor tæt på byfunktioner
  • Bedre trafiksikkerhed
  • Understøtter øget sundhed hos borgerne
  • Færre biler giver mere plads til byliv
  • Mindre udledning af CO2 understøtter opfyldelse af klimamål
 • Placering af transporttungt erhverv ved motorvej:
  • Bedre tilgængelighed for erhvervstrafik
  • Mindre tung trafik i byen

 


 

Diagram over sammenhæng mellem planprincipperne og de politiske strategier og visioner. Planprincippet "Fokus på identitet og kvalitet"

 • Bevare identiteten og de stedbundne kvaliteter i byer og bydele i forbindelse med byudvikling:
  • Bevare attraktionen i forhold til at bo i byen/bykvarteret – det som får borgeren til at føle, at man hører til og føler sig hjemme
  • Bevare den fælles fortælling for fremtiden
  • Bevare den arkitektoniske arv for fremtiden – det kan også være mere bæredygtigt end at rive ned og bygge nyt
  • Skabe rum til fællesskabet
  • Skabe attraktiv by, der sikrer tiltrækning og fastholdelse af borgere

Diagram over sammenhæng mellem planprincipperne og de politiske strategier og visioner. Planprincippet "Plads til rekreation"

 • Flere arealer til rekreation – både i det åbne land og i byerne:
  • Større hensyn til natur og landskaber, når der planlægges for byudvikling – det vil sige mere byfortætning og byomdannelse og mindre byvækst
  • Udlæg af ny natur og rekreative arealer i byen ifm. byfortætning og byomdannelse
  • Sikrer bedre vilkår for biodiversitet
  • Understøtter øget sundhed hos borgerne
  • Skaber flere oplevelser for borgerne
 • Udlægge arealer til sports- og fritidsaktiviteter i samme takt som der udlægges arealer til byudvikling:
  • Understøtter øget sundhed hos borgerne
  • Skaber flere oplevelser for borgerne – og gør Horsens Kommune mere attraktiv som bosætningskommune

 


 

Diagram over sammenhæng mellem planprincipperne og de politiske strategier og visioner. Planprincippet "Bo tæt på byfunktioner"

 • Boligudvikling skal ske i tilknytning til eksisterende byfunktioner som f.eks. skole, daginstitution, indkøb og fritidsaktiviteter:
  • Nye boligområder planlægges tæt på offentlig service
  • Udlægge arealer til offentlig service i forbindelse med større byudviklingsområder som f.eks. Nørrestrand – også før der aktuelt er brug for dem
  • Mulighed for mere gang og cykling – og mindre biltrafik
  • Mindre udledning af CO2 understøtter opfyldelse af klimamål
  • Understøtter øget sundhed hos borgerne
  • Gør Horsens Kommune mere attraktiv som bosætningskommune

Diagram over sammenhæng mellem planprincipperne og de politiske strategier og visioner. Planprincippet "Den fælles arv"

 • Landskaber, naturen og kulturarven udgør en vigtig del af vores fælles arv og fortælling. Derfor prioriterer vi landskaber og kulturarv højt i planlægningen:
  • Landskaber, natur og kulturarv udgør vigtige fælles værdier for samfundet
  • Skaber oplevelser
  • Skaber tilhørsforhold og kvalitet

 


 

Diagram over sammenhæng mellem planprincipperne og de politiske strategier og visioner. Planprincippet "Grønne og blå forbindelser"

 • Der skal sikres et sammenhængende grønt og blåt netværk i det åbne land og i byerne:
  • Udviklingskorridorer for dyr og planter – for at understøtte biodiversitet
  • Reservering af arealer til parkering af klimavand
  • Flere muligheder for oplevelser og rekreation
  • Understøtter øget sundhed hos borgerne

Diagram over sammenhæng mellem planprincipperne og de politiske strategier og visioner. Planprincippet "Plads til klimavand"

 • Der skal reserveres arealer til parkering/håndtering af klimavand:
  • Klimavand skal ses som en ressource, der dels udgør et vigtigt element i forhold til at understøtte biodiversitet, dels udgør et rekreativt element, både i naturen og i byerne.

 


 

Diagram over sammenhæng mellem planprincipperne og de politiske strategier og visioner. Planprincippet "Boliger til livet"

 • Planlægning for boliger skal tage udgangspunkt i, at der sikres bomuligheder til alle faser af livet i byer og bydele:
  • Skabe rammen for gode fællesskaber på tværs af alder og social baggrund – og dermed sikre den sociale sammenhængskraft
  • Dække boligbehovet ud fra den demografiske udvikling
  • Sikre et bredere udvalg af boliger
  • Sikre Horsens Kommune som attraktiv bosætningskommune