Hovedspørgsmål til tematillæg for byudvikling

Hovedstrukturbillede

Byudvikling er den struktur, der sætter det mest tydelige aftryk i landskabet. Byudvikling kræver plads – og med en voksende befolkning skal der løbende findes plads til mere by.
Byudviklingsstrukturen tager udgangspunkt i, at byudviklingen primært sker i og omkring Horsens by og i lokalcenterbyerne. En stor andel af byudviklingen sker som byfortætning og byomdannelse.
Selvom byudviklingen er stor omkring Horsens by, sker der ikke en egentlig sammenvoksning af byerne. De adskilles af grønne kiler, hvor de grønne og blå strukturer vægtes ligeværdigt med byudvikling, infrastruktur og det åbne land i planlægningen.

De største byvækstområder frem mod 2050 vil være Nørrestrand nord for Horsens og på længere sigt Horsens Syd. Derudover vil der ske større udlæg i lokalcenterbyerne, der ligger rundt om Horsens: Lund, Egebjerg, Gedved og Østbirk.

I Tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 udlægges der nye arealer til både boliger og til erhverv, der understøtter udviklingsbilledet Vores Kommune 2050.

Det store billede 2050

Byrådets billede på, hvordan Horsens Kommune ser ud i 2050. Billedet er blevet til gennem workshops og temamøder i 2016, i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017.

Byudviklingsmodel

På baggrund af de politisk vedtagne politikker og strategier og  planprincipperne er der udviklet en byudviklingsmodel, som skal kvalificere og prioritere de arealer der udlægges til byudvikling i tematillægget. Byudviklingsmodellen sikrer, at alle arealer screenes i forhold til lovgivning, nationale interesser, rummelighed og demografi, samt de mere politiske lag, der tager udgangspunkt i Horsens Kommunes politisk vedtagne politikker og strategier.

Modellen vil med faste screeningsparametre skabe tydelighed i kommunens prioriteringer og via øget fokus på kvalitet, helhed og robusthed være med til at skabe investeringssikkerhed for projektudviklere og investorer.

Arealer, der udlægges til byudvikling, bliver screenet i forhold til de parametre, der indgår i byudviklingsmodellen. Nogle idéer og ønsker om byudvikling bliver valgt fra i den indledende screening, fordi de strider mod planloven og de grundlæggende principper i byudviklingsmodellen.

For at kvalificere de arealer, der er plads til i kommuneplanen, screenes de gennem byudviklingsmodellen for at få et så godt udgangspunkt for planlægningen som muligt.

Rummelighed i Kommuneplan 2021-2033

Ifølge planlovens § 11a stk. 7 kan der kun udlægges nye arealer til byzoner for at dække det forventede behov for byvækst (boliger og erhverv) i en periode på 12 år. For at kunne afdække behovet for nye udlæg til boliger og erhverv i planperioden 2022-2025, er der opgjort rummelighed i den gældende Kommuneplan 2021-2033. 

Ovenstående ses Horsens kommune byudviklingsmodel. Modellen skal kvalificere og prioritere de arealer der udlægges til byudvikling i tematillægget.

 

Opgørelse af bruttobehov til nye boliger

Vi har opgjort vores fremtidige behov inden for planperioden til at være 10.500 boliger og eksisterende rummelighed til 6.000 boliger, hvorfor vi har mulighed for at udlægge 4.500 nye boliger.

 

Trin 1, behov:   10.500

Trin 2, rummelighed:  6.000

Trin 3, nye udlæg:  4.500, boliger

 

Boligrummeligheden i den gældende Kommuneplan 2021-2033 er i april 2022 opgjort til 6.000 boliger.

Opgørelsen omfatter ubebyggede arealer i rammeområder, der er udlagt til boliger og til centerformål, og hvor der ikke er aktuelle byggesager. Opgørelsen omfatter også omdannelses- og fortætningspotentialer, der forventes at komme i spil inden for en 12 års periode (planperioden).

Hvis der skal kunne udlægges yderligere boliger, skal der kunne redegøres for, at der er inden for planperioden (12 år), er et behov større end 6.000 boliger.

Vi har estimeret et behov på 10.500 nye boliger inden for de næste 12 år.

Estimatet tager afsæt i datatræk på BBR-oplysninger over boliger opført i Horsens Kommune indenfor sidste planperiode(2010-2022).

Se erhvervsstyrelsen vejledning for flere oplysninger om beregningsmetode: Vejledning om byvækst.

Rummelighedsopgørelse for boliger i Horsens Kommune. Opgørelsen er udarbejdet i april 2022.

 

Opgørelse af bruttobehov til nye erhvervsudlæg

Behovet for udlæg af nyt erhverv i den gældende Kommuneplan 2021-2033 er i juli 2022 opgjort til ca. 143 ha erhvervsbyggeri. Rummeligheden i erhvervsområderne svarer til det etageareal, som kan opføres inden for de enkelte rammer, fratrukket allerede eksisterende bebyggelse. Eksisterende rummelighed er opgjort til 198 ha. For at få et overblik over, hvor stort et arealudlæg vi har behov for, omregnes erhvervsetagearealet til ha-grundareal, der er til rådighed.

 

Trin 1, behov:   143 ha

Trin 2, rummelighed:  198 ha

Trin 3, nye udlæg:  -55 ha etageareal  

Ha-grundareal til rådighed: -110 ha grundareal

 

I beregningen for restrummelighed, har vi vurderet, at kun tomme matrikler og let bebyggede matrikler udgør et restareal. Dette af hensyn til, at det vurderes usandsynligt, at de enkelte erhvervsvirksomheder vil benytte sig af den fulde byggeret inden for den enkelte matrikel. Denne vurdering er fortaget på baggrund af et dataudtræk over de typiske erhvervstyper, som findes i Horsens Kommune. Udtrækket viser, at der opføres en stor andel erhverv til lager, transport og logistik med et stort bebygget areal - uden det nødvendigvis resulterer i en høj bebyggelsesprocent. Etagearealet er som udgangspunkt angivet, som oplyst i BBR. Der er medtaget areal fra enkelte byggerier, hvor der allerede er ansøgt om byggetilladelse.

Vi har opgjort vores fremtidige behov inden for planperioden til at være -110 ha grundareal, hvorfor vi ikke har mulighed for at udlægge nye arealer til erhverv, uden der sker en omfordeling af allerede rammelagte ubebyggede erhvervsarealer i kommuneplanen. Grundarealet er opgjort under forudsætning af, at fremtidige erhvervsrammer, vil have en bebyggelsesprocent på 50.

Arealudlægget forudsætter, at der sker en omfordeling af allerede udpegede ubebyggede erhvervsarealer, da der ikke kan redegøres for et behov for nye arealudlæg til erhverv inden en 12 års periode. Dvs. at der skal udtages et, allerede rammelagt, erhvervsområde af samme størrelse, som det ønskede ny erhvervsudlæg.

Ved vedtagelse af Kommuneplan 2021-33 blev der udtaget et større erhvervsareal, som ikke blev omfordelt. Arealet udgør 38 ha grundareal og kan udlægges uden behov for omfordeling.

Se erhvervsstyrelsen vejledning for flere oplysninger om beregningsmetode: Vejledning om byvækst.

Rummelighedsopgørelse for erhverv i Horsens Kommune. Opgørelsen er udarbejdet i juli 2022.

Potentielle arealer til byvækst

I Kommuneplan 2021-2033 er der udpeget en række perspektivområder, der er med i overvejelserne i forhold til de nye arealer til byudvikling, der skal indgå i tematillægget. Derudover er der fire arealer mere, der også indgår i overvejelserne.

Selvom arealerne indgår i denne indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen, er det ikke sikkert, at de kommer til at indgå i tematillægget. Arealerne fremgår af kortet herunder, og de er beskrevet nærmere i boksene nedenfor.

Alle konkrete idéer og ønsker om byudvikling er blevet screenet i forhold til de parametre, der indgår i den byudviklingsmodel, der er beskrevet i afsnittet herover. 

Det betyder, at alle arealer vil blive detailvurderet i forbindelse med udarbejdelse af tematillægget, og der vil blive taget endeligt stilling til, om de skal indgå som nye arealer til byudvikling i Tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033.

På flere af arealerne er der forskellige planlægningsmæssige interesser, der skal afvejes i forbindelse med detailvurderingen af de enkelte områder. De væsentligste planlægningsmæssige interesser er beskrevet under de enkelte arealer. Der kan være flere interesser end beskrevet, der skal indgå i detailvurderingen.

Kort med afgrænsning af alle perspektivområder


 

Stensballe, Bjergene

Arealet ligger øst for Stensballe. Arealet påtænkes anvendt til boligformål.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på trafikafvikling, sammenkobling med Stensballe, støj fra Oddervej, håndtering af klimavand med mere.

Arealet ligger desuden i kystnærhedszonen.

 

Arealet er ca. 2 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 22 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Luftfoto af perspektivområde "Bjergene" ved Stensballe

Perspektivområde Bjergene

Bøgehøjvej, Lund

Arealet ligger i den østlige del af Lund, ud mod motorvej E45. Det påtænkes anvendt til erhvervsformål, blandt andet på grund af den gode tilgængelighed til motorvejsnettet.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på behov for udlæg af erhvervsareal, trafikafvikling, hensyn til eksisterende boligområder, udvidelse af motorvej E45 til seks spor, støj, landskabsforhold med mere.

 

Arealet er ca. 8,2 ha stort.

 

Arealudlægget forudsætter, at der sker en omfordeling af allerede udpegede ubebyggede erhvervsarealer, da der ikke kan redegøres for et behov for nye arealudlæg til erhverv i planperioden. Dvs. at der skal udtages et, allerede rammelagt, erhvervsområde af samme størrelse, hvis perspektivarealet skal optages i kommuneplanen.

Luftfoto af perspektivområde "Bøgehøjvej" ved Lund

Perspektivområde Bøgehøjvej

Egebjerggård, Egebjerg

Arealet ligger i den nordlige del af Egebjerg og kan komme til at udgøre en afrunding af byen mod nord. Arealet påtænkes anvendt til boligformål.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på trafikafvikling, støj- og lugtgener fra slagteriet og andre virksomheder vest for Skanderborgvej, håndtering af klimavand, værdifuldt landbrugsområde samt hensyn til eksisterende og planlagte boligområder med mere.

Det er en forudsætning for en evt. planlægning for boliger, at svineproduktionen på ejendommen er ophørt forinden.

 

Arealet er ca. 6 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 63 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Luftfoto af perspektivområde "Egebjerggård" ved Egebjerg

Perspektivområde Egebjerggård

Gedved Øst

Arealet ligger i den syd-østlige del af Gedved. Arealet påtænkes anvendt til boligformål.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på trafikafvikling, hensyn til beskyttet dige, håndtering af klimavand, hensyn til grundvandsinteresser, værdifuldt landbrugsområde, samt hensyn til eksisterende boliger i området med mere.

 

Arealet er ca. 16,6 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 169 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Luftfoto af perspektivområde "Gedved Øst" ved Gedved

Perspektivområde Gedved øst

Højageren, Østbirk

Arealet ligger i den nordlige del af Østbirk. Arealet påtænkes anvendt til boligformål.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på hensyn til værdifuldt kulturmiljø, værdifuldt landbrugsområde, støj fra skytteforening, trafikafvikling, klimavand, eksisterende boligområder, landskabsforhold, grundvandsforhold med mere.

 

Arealet er ca. 2,2 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 23 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Luftfoto af perspektivområde "Højageren" ved Østbirk

Perspektivområde Højageren

Højballevej Hansted

Arealet ligger i den østlige del af Hansted. Arealet påtænkes anvendt til boligformål.

I forbindelse med planlægning for arealet skal der være særlig fokus på naturbeskyttelsesinteresser, støjgener fra jernbanen, lugtgener fra husdyrbrug, eksisterende drikkevandsledning, trafikafvikling, samt hensyn til eksisterende boliger med mere.

Der er endvidere nyligt registreret § 3-område på den nordlige del af arealet, som potentielt kan begrænse udlæggets omfang.

 

Arealet er ca. 2,2 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 23 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Luftfoto af perspektivområde "Højballevej ved Hansted

Perspektivområde Højballevej

Møllegade, Nim

Arealet ligger i den vestlige del af Nim. Arealet påtænkes anvendt til boligformål.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på trafikafvikling, støj fra Skanderborgvej, evt. lugtgener fra eksisterende husdyrbrug, værdifuldt landbrugsområde, hensyn til eksisterende boliger, sammenkobling med Nim, samt hensyn til naturmæssige forhold med mere.

 

Arealet er ca. 4,9 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 50 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Luftfoto af perspektivområde "Møllegade" ved Nim

Perspektivområde Møllegade, Nim

Nørrestrand, Horsens Nord

Etape 3, 4 og 5 af Horsens Kommunes store byudviklingsområde Nørrestrand forslås udlagt til byudvikling.

Arealet er reduceret mod syd-vest, så landskabsfredning og bevaringsværdige landskaber ikke er en del af udlægget.

 

Ca. halvdelen af det samlede areal ligger indenfor kystnærhedszonen.

 

Området er ca. 328 ha og det estimeres, at der kan bygges ca. 2030 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Luftfoto af perspektivområde "Nørrestrand" Nord for Horsens

Perspektivområde Nørrestrand, Horsens Nord

Præstevænget, Nim

Arealet ligger i den sydvestlige del af Nim. Arealet påtænkes anvendt til boligformål.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på udsigtlinjer til og fra præstegårdshaven, næromgivelse til Nim Kirke, grundvandsinteresser, samt hensyn til naturmæssige forhold med mere.

Der skal endvidere tages højde for potentiel påvirkning af eksisterende virksomhed med miljøklasse 4 placeret øst for arealet.

 

Arealet er ca. 0,2 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 2 tæt-lav boliger på det.

Luftfoto af perspektivområde "Præstevænget" ved Nim

Perspektivområde Præstevænget, Nim

Purupvej, Østbirk

Arealet ligger i den nord-vestlige del af Østbirk. Arealet påtænkes anvendt til boligformål.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på trafikafvikling, støj fra virksomheder i området, hensyn til beskyttet dige og fortidsminder, hensyn til eksisterende boligområder, grundvandsforhold, vandhåndtering, landskabshensyn med mere.

 

Arealet er ca. 12,5 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 127 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Luftfoto af perspektivområde "Purupvej" ved Østbirk

Perspektivområde Purupvej, Østbirk

Ring Bakke, Brædstrup

Arealet ligger syd for Brædstrup og vest for Ring Sø. Arealet påtænkes anvendt til boligformål.

 

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på hensyn til støj fra Horsensvej, risiko for oversvømmelse, inddragelse af arealer til rekreative formål, potentiel natur og økologiske forbindelser, skov- og søbyggelinje, fjernomgivelse til Ring Kirke samt terrænforhold, vejføring med mere.

 

Arealet er ca. 1,6 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 16 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Luftfoto af perspektivområde "Ring Bakke" ved Brædstrup

Perspektivområde Ring Bakke, Brædstrup

Egebjerg, Sorthøjvej

Området ligger tæt på motorvej E45 og Skanderborgvej, og er derfor påvirket af trafikstøj. Før området evt. kan indarbejdes som byvækstareal i kommuneplanen, skal der kunne redegøres for, at der kan og vil blive etableret de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger, der kan nedbringe støjpåvirkningen af hele området til under 58 dB Lden (fremskrevet i 10 år).

Det skal undersøges, om der evt. kan skabes en helhedsorienteret afskærmningsløsning, der kan tilgodese støjdæmpning i større dele af Egebjerg. Udformning og placering af den nødvendige støjafskærmning skal ud over at tilpasse sig landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser også tilgodese bokvaliteten i det nye boligområde.

Derudover er der forhold omkring husdyrbrug, evt. påvirkning fra eksisterende virksomhed, trafikafvikling, håndtering af klimavand, grundvand, spildevandstrykledning, fortidsminder, samt sammenkobling til Egebjerg, der skal belyses nærmere i forbindelse med en planlægning. Arealet påtænkes anvendt til boligformål.

 

Området er 15,9 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 163 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Luftfoto af perspektivområde "Sorthøjvej" ved Egebjerg

Perspektivområde Sorthøjvej, Egebjerg

Storegade, Østbirk

Arealet ligger i den sydlige del af Østbirk, og påtænkes anvendt til erhvervsformål.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på hensyn til økologisk forbindelse, klimatilpasning, beskyttet dige, fortidsmindebeskyttelseslinje, skovbyggelinje, støj med mere.

 

Arealet er ca. 1,8 ha stort.

 

Arealudlægget forudsætter, at der sker en omfordeling af allerede udpegede ubebyggede erhvervsarealer, da der ikke kan redegøres for et behov for nye arealudlæg til erhverv i planperioden. Dvs. at der skal udtages et, allerede rammelagt, erhvervsområde af samme størrelse, hvis perspektivarealet skal optages i kommuneplanen.

Luftfoto af perspektivområde "Storegade" ved Østbirk

Perspektivområde Storegade, Østbirk

Vintenvej, Lund

Arealet ligger i den vestlige del af Lund-Vinten, og påtænkes anvendt til boligformål.

I forbindelse med planlægning for arealet skal der være særlig fokus på, at arealet er udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde, trafikafvikling i området, lugtgener fra husdyrbrug i området, støj fra Silkeborgvej, grundvandsforhold, samt hensyn til eksisterende boliger og sammenkoblingen med Lund med mere .

 

Arealet er ca. 19,9 ha stort, og det estimeres, at der kan bygges ca. 203 åben-lav og tæt-lav boliger på det.

Luftfoto af perspektivområde "Vintenvej" ved Lund

Perspektivområde Vintenvej, Lund

Østbirkvej, Gedved

Området ligger tæt på motorvej E45. Tilslutningsanlæg 55 Horsens Nord forventes at blive udbygget og forbedret i forbindelse med en udvidelse af motorvej E45 til 6 spor. Dette åbner mulighed for en langt bedre udnyttelse af tilslutningsanlægget, med et nyt erhvervsområde, der kan tilbyde en bedre og mere direkte tilgængelighed til motorvejen for transport- og logistikvirksomheder, samt andre transporttunge virksomheder.

Arealet er beliggende vest for Danish Crown, som er udpeget til risikovirksomhed. Inden området kan indarbejdes i kommuneplanen, skal der foretages en høring af berørte risikomyndigheder. På den baggrund vurderes det, om hvorvidt det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at udlægge arealet til erhvervsområde for transport- og logistikvirksomheder samt andre transporttunge virksomheder.

Arealet ligger ligeledes indenfor konsekvensområde for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, for produktionsvirksomheder og for risikovirksomhed (Horsens Bioenergi). Der vil derfor ikke kunne placeres forureningsfølsom anvendelse som f.eks. kontorer, hotel m.v. indenfor konsekvensområderne. Der må heller ikke planlægges for anvendelser, der åbner mulighed for, at mange mennesker kan samle sig indenfor planlægningszonen. Det drejer sig f.eks. om hoteller, kontorer, forsamlingslokaler, undervisningslokaler og butikker, samt bygninger og områder, der er svære at evakuere.

 

I forbindelse med en evt. planlægning er der i øvrigt forhold omkring landskabsforhold, håndtering af klimavand, støj fra motorvej E45, trafikafvikling og naturbeskyttelsesinteresser, potentiel fremtidig begrænsning af eksisterende store husdyrbrug, der skal belyses nærmere.

 

Området er 110 ha stort, og det estimeres, at der kan opføres ca. 55 ha erhvervsbyggeri på det. Anvendelsen vil blive fastsat til transport- og logistikvirksomheder, samt andre transporttunge virksomheder.

 

Arealudlægget forudsætter, at der sker en omfordeling af allerede udpegede ubebyggede erhvervsarealer, da der ikke kan redegøres for et behov for nye arealudlæg til erhverv inden en 12 års periode. Dvs. at der skal udtages et, allerede rammelagt, erhvervsområde af samme størrelse, hvis perspektivarealet skal optages i kommuneplanen.

Luftfoto af perspektivområde "Østbirkvej" ved Gedved

Perspektivområde Østbirkvej, Gedved

Østerlundvej, Horsens

Arealet ligger i den vestlige del af Horsens ud mod motorvej E45, og påtænkes anvendt til erhvervsformål.

I forbindelse med en planlægning for arealet skal der være særlig fokus på hensyn til koordinering af støjvoldsprojekt ved Bygholm Bakker samt fremtidig udvidelse af E45, støj fra motorvej, potentiel natur og økologiske forbindelser, større geologisk rammeområde, skovbyggelinje samt synlighed fra motorvejen med mere.

 

Arealet er ca. 1,9 ha stort.

 

Arealudlægget forudsætter, at der sker en omfordeling af allerede udpegede ubebyggede erhvervsarealer, da der ikke kan redegøres for et behov for nye arealudlæg til erhverv i planperioden. Dvs. at der skal udtages et, allerede rammelagt, erhvervsområde af samme størrelse, hvis perspektivarealet skal optages i kommuneplanen.

Luftfoto af perspektivområde "Østerlundvej" Nordøst for Lund og E45-

Perspektivområde Østerlundvej, Horsens

Arealer, som potentielt udtages af kommuneplanen

For at få nye arealer ind i kommuneplanen, har vi undersøgt mulighederne for omfordeling. Vi har i den forbindelse fundet arealer, som indgår i kommuneplan 2021-33, som endnu ikke er udnyttet og hvor der ikke er igangsat en planlægning. Vi foreslår, at nedenstående arealer udgår til fordel for perspektiv arealerne.

Egebjerg, ramme 32ER04

Rammeområdet er udlagt til erhverv i Kommuneplan 2017. Vi foreslår, at arealet indgår i en omfordeling af erhvervsareal, så der kan udlægges nye og bedre beliggende erhvervsarealer i tematillæg for byudvikling. Der udlægges ikke nye rammer på arealet.

Arealet har en omfang på 27,7 Ha.

Luftfoto af den sydlige del af Egebjerg, hvoraf der er et arealet markeret, som foreslås taget ud af kommuneplanen. Arealerne er beliggende indenfor kommuneplanramme 32ER04

Hovedgård, dele af ramme 34ER01

Luftfoto af den sydlige del af Hovedgård, hvoraf der er to arealet markeret, som foreslås taget ud af kommuneplanen. Arealerne er beliggende indenfor kommuneplanramme 34ER01

Rammeområdet er udlagt til erhverv i Kommuneplan 2017. Vi foreslår, at arealet indgår i en omfordeling af erhvervsareal, så der kan udlægges nye og bedre beliggende erhvervsarealer i tematillæg for byudvikling. Der udlægges ikke nye rammer på arealet.

Arealerne har et samlet omfang på 16,3 Ha.

Horsens syd, dele af rammerne 14ER09 og 15ER10

Luftfoto af den sydlige del af Horsens, hvoraf der er to arealer markeret, som foreslås taget ud af kommuneplanen. Arealerne er beliggende indenfor kommuneplanrammerne 14ER09 og 15ER10

Rammeområde 14ER09 er udlagt til erhverv i Kommuneplan 2017. Rammeområde 15ER10 er udlagt til erhverv i kommuneplan 2013. Vi foreslår, at arealet indgår i en omfordeling af erhvervsareal, så der kan udlægges nye og bedre beliggende erhvervsarealer i tematillæg for byudvikling. Der udlægges ikke nye rammer på arealet.

Arealerne har et samlet omfang på 34,8 Ha.

Nim, Egelund  dele af 37BO08

Luftfoto af den sydlige del af Nim, hvoraf der er et arealet markeret, som foreslås taget ud af kommuneplanen. Arealerne er beliggende indenfor kommuneplanramme 37BO08

Rammeområdet er udlagt til boliger i Kommuneplan 2013. Vi foreslår, at dele af arealet udgår af kommuneplanen, da der ikke er igangsat en planlægning for området endnu og der findes en relativ stor rummelighed i Nim. Der udlægges ikke nye rammer på arealet.

Der udtages i alt 9,6 ha. Det svarer til 137 boligenheder.

Debat og idéer

De spørgsmål, som vi gerne vil have svar på er:

  • Hvordan skabes der en god tilpasning til de omgivelser, områderne ligger i tilknytning til?
  • Er der særlige forhold, som der bør tages hensyn til i forbindelse med planlægningen for områderne?
  • Er der andre elementer, der bør indgå i byudviklingsmodellen?
  • Har du ideer og forslag til nye arealer, der bør udlægges til byudvikling?