Hovedspørgsmål til tematillæg for landsbyer

Byrådet besluttede i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033, at der skulle igangsættes en planproces, hvor man arbejder på at ophæve alle landsbyafgrænsningerne ved de landsbyer, der måtte ønske det.

 

Af Budgetaftale 2022 fremgår følgende:

”Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker øgede muligheder for udvikling i landsbyerne, og betragter planlovens bestemmelser om landsbyafgrænsninger for en stor begrænsning i mulighederne for nybyggeri og bosætning i landsbyerne. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte, om der skal rettes henvendelse til Erhvervsministeriet med en opfordring til, at der i forbindelse med en revision af Planloven sikres bedre muligheder for udvikling af landsbyerne i Horsens Kommune.”

 

Denne beslutning udmøntes i et selvstændigt tematillæg til Kommuneplan 2021-2033 for landsbyerne. Tematillægget tager udgangspunkt i muligheder inden for rammerne af den gældende planlov.​

Billede af gårdrum ved ældre gårdbebyggelse opført i klassisk landsbybyggeskik. 

Strategisk planlægning for landsbyer

Ifølge planloven, skal alle landets kommuner tage stilling til mulighederne for at udvikle kommunens landsbyer. Udviklingen af landsbyer og landdistrikter er en opgave, der kræver politisk fokus og en god dialog samt involvering på tværs af administration, myndigheder, organisationer, virksomheder og borgere. Den strategiske planlægning skal bidrage til at gøre kommunens udviklingsmuligheder og planlægning for landsbyer mere nærværende og fokuseret samt styrke den kommunalpolitiske diskussion med borgerne.

Den strategiske planlægning for landsbyer kan f.eks. tage udgangspunkt i et eller flere af følgende emner:

 • Afgrænse de mindste landsbyer
 • Udpege omdannelsesbyer
 • Fastsætte rammer for de lidt større landzonelandsbyer med henblik på lokalplanlægning
 • Tage stilling til bymæssig udvikling i landsbyerne i byzone.

Debat og idéer

Tematillægget vil omfatte en revision af kommuneplanens rammer/landsbyafgrænsninger for de enkelte landsbyer. Som udgangspunkt inddeles opgaven i to niveauer.

Niveau 1 er landsbyer omfattet af værdifulde kulturmiljøer. Her vil der, som udgangspunkt, være stort fokus på bevaring af bestående værdier, revision af retningslinjerne for værdifulde kulturmiljøer, retningslinjer for byggeskik, mv. Opgaven indledes med, at der foretages nye udpegninger og vurderes på, om eksisterende værdifulde kulturmiljøer fortsat er aktuelle. Niveau 1 omfatter 6 ud af 34 landsbyer:

 1. Addit
 2. Elling
 3. Lundum
 4. Slagballe
 5. Tønning
 6. Voervadsbro

Niveau 2 omfatter de resterende landsbyer. Her vil fokus være på justeringer eller aflysning af landsbyafgræsningerne.

Vi er interesseret i, at landsbyernes borgere og andre interessenter fremsender ideer og forslag til, hvordan en potentiel ny landsbyafgrænsning, for de enkelte landsbyer, kan se ud.

Billede fra Tønning landsby, som er udpeget til et værdifuldt kulturmiljø i eksisterende kommuneplan 2021-33. Tønning Landsby

Billede af moderne landsbybyggeri, som i skala og udformning trækker paralleller til klassisk landsbybyggeskik.

Afgrænsning

Som udgangspunkt vil allerede lokalplanlagte landsbyer og landsbyer i byzone ikke være omfattet af tematillægget om landsbyerne. Dette af hensyn til, at der allerede er en detaljeret planlægning for disse landsbyer. Dette omfatter:

 1. Endelave By
 2. Haldrup
 3. Hansted
 4. Sejet
 5. Træden